Algemene voorwaarden

Wie zijn wij?

Wij zijn PETIT GÂTEAU B.V., gevestigd aan de Haarlemmerstraat 80 H te (1013 EV) Amsterdam en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 64779068.

Petit gâteau heeft twee winkels in Amsterdam, één op de Haarlemmerstraat 80H en één aan het Bellamyplein 51 (Foodhallen). Onze producten kunnen in onze winkels worden gekocht en afgehaald op de aangegeven openingstijden. Daarnaast kunnen onze producten worden besteld via onze website, te bereiken via petitgateau.nl.

In deze algemene voorwaarden wordt Petit gâteau B.V. aangeduid als “Petit gâteau” of als “wij” (“ons”, “onze”). Onze klanten worden aangeduid als “de Klant” of als “u”(“uw”).

Wij vragen u deze algemene voorwaarden goed door te nemen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd beschikbaar op onze website. Daarnaast zijn wij altijd bereid om deze aan u te mailen of te sturen. U kunt daartoe verzoeken via ons mailadres: bonjour@petitgateau.nl.

Bestelt u vaker bij ons? Raadpleeg de algemene voorwaarden dan opnieuw. Het kan zijn dat wij deze tussentijds hebben gewijzigd, zodat de nieuwe versie van de algemene voorwaarden op uw bestelling van toepassing is.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbieden, bestellen, leveren en betalen van al onze producten en diensten, ongeacht de aard van de overeenkomst tussen Petit gâteau en de Klant.
 2. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, van wie ook afkomstig en onder welke benaming dan ook, is uitgesloten.
 3. Voor het geval dat er naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn op uw overeenkomst met Petit gâteau, dan gelden deze specifieke voorwaarden als aanvullende voorwaarden op deze algemene voorwaarden. Bij strijdigheid tussen bepalingen in onze algemene voorwaarden en de specifieke product- en dienstvoorwaarden geldt de door de Klant meest gunstige bepaling.
 4. Wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig tussen Petit gâteau en de Klant als deze wijzigingen schriftelijk zijn vastgelegd en door de andere partij voor akkoord zijn bevestigd. Onder “schriftelijk” wordt ook verstaan: middels elektronische communicatie, mits het bericht ook later in ongewijzigde vorm voor beide partijen herleesbaar en raadpleegbaar is.
 5. Als er bepalingen in deze algemene voorwaarden staan die, om welke reden dan ook, niet (meer) geldig zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

Artikel 2 Aanbod en bestellingen

 1. Het aanbod van Petit gâteau bestaat uit producten en diensten. Onder “producten” verstaan wij ons assortiment aan levensmiddelen (zoals patisserie, bakgereedschap en doe-het-zelf pakketten); onder “diensten” verstaan wij andere diensten die wij aan Klanten aanbieden, zoals masterclasses, catering, lunches en dergelijke.
 2. Ons aanbod omvat zoveel mogelijk relevante informatie over het product (of de dienst) zodat u een goede beoordeling van het product / de dienst kunt maken. Uit de aard der zaak zal de informatie op onze website over de producten en diensten echter niet altijd volledig zijn. Informatie over ingrediënten, houdbaarheid, bereidingswijze en mogelijke allergenen kunnen ontbreken. Mocht u informatie missen die voor u essentieel is om de bestelling al dan niet te plaatsen, dan verzoeken wij u van te voren contact met ons op te nemen via bonjour@petitgateau.nl. Indien u niet van te voren de voor u essentiële informatie heeft opgevraagd, dan zijn wij niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor bestellingen die niet aan uw verwachtingen voldoen en is het niet mogelijk deze bestelling alsnog te annuleren.
 3. Onze producten zijn ambachtsproducten, dat wil zeggen dat deze volgens een bepaalde methode en/of receptuur worden vervaardigd. Petit gâteau spant zich in om de producten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te bereiden, maar staat niet in voor verschillen in het resultaat, zoals smaak, grootte, uiterlijk, textuur en dergelijke.
 4. De op onze website genoemde prijzen zijn vrijblijvend en kunnen fluctueren, onder andere door wijziging van de prijzen van grondstoffen, valutaprijzen of wettelijke voorschriften. Alle op onze website genoemde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele bezorg- of verzendkosten en van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.
 5. De overeenkomst tussen de Klant en Petit gâteau komt tot stand op het moment dat de bestelling van de Klant door Petit gâteau is geaccepteerd, meestal in de vorm van een e-mail, aankoop in de winkel of bevestiging in de webshop. Met de totstandkoming van de overeenkomst wordt de Klant geacht onze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd. Deze overeenkomst wordt hieronder tevens aangeduid als “de bestelling”.
 6. Na het bevestigen van een bestelling kan de Klant deze wijzigen, welke wijziging pas geldt als deze door ons schriftelijk is bevestigd. Petit gâteau heeft het recht om de wijziging te weigeren, indien dit – om welke reden dan ook – niet meer mogelijk is. Een geweigerd wijzigingsverzoek geeft de Klant niet het recht de bestelling geheel te annuleren.

Artikel 3 Maatwerk

 1. U kunt ons altijd vragen om producten of diensten te leveren die zijn toegesneden op bijzondere eisen en wensen (“maatwerk”). U bent dan wel verplicht om ons alle relevante informatie te geven zodat ons maatwerk aan uw verwachtingen voldoet. De overeenkomst tot het leveren van maatwerk komt tot stand op het moment dat de bestelling schriftelijk door ons wordt bevestigd. Hierbij wordt een adequate omschrijving gegeven van het maatwerk, tenzij dit gelet op de tijd of complexiteit niet mogelijk is.
 2. Het leveren van maatwerk door Petit gâteau moet in alle gevallen worden gezien als een inspanningsverplichting, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Dit betekent dat wij ons zullen inspannen om het maatwerk aan uw verwachtingen te laten voldoen, maar geen garantie geven op het resultaat. Een (om welke reden dan ook) ander of tegenvallend resultaat biedt dan ook geen grond om overeenkomst alsnog te ontbinden, noch enig recht op schadevergoeding.

Artikel 4 Herroeping

 1. De Klant, die als consument (dat wil zeggen niet in de uitoefening van beroep of bedrijf) via onze website een bestelling bij ons heeft geplaatst, heeft het recht om deze bestelling te herroepen. De herroepingstermijn is 14 dagen nadat u de overeenkomst heeft gesloten (diensten) dan wel 14 dagen nadat u het gehele product heeft ontvangen.
 2. U kunt de overeenkomst herroepen door ons een e-mail te sturen naar bonjour@petitgateau.nl dan wel gedurende onze openingstijden telefonisch contact met ons op te nemen (020-7371585). U dient daarbij het ordernummer of, bij gebreke daarvan, een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de bestelling te geven. Wij zullen de herroeping daarop schriftelijk bevestigen.
 3. Indien u de bestelling die u wenst te herroepen al (deels) heeft betaald, dan zullen wij het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen na herroeping terugstorten op het bij ons bekende rekeningnummer. Indien u wenst dat het bedrag op een andere rekening wordt bijgeschreven, dan dient u dit uitdrukkelijk te vermelden. Petit gâteau behoudt zich het recht voor dit andere rekeningnummer te verifiëren.
 4. De kosten voor het terugsturen van het product zijn voor rekening van de Klant.
 5. Het hierboven omschreven herroepingsrecht is niet van toepassing in de volgende gevallen:
  1. de bestelling betreft of omvat levensmiddelen (zoals o.a. onze patisserie);
  2. de bestelling betreft maatwerk;
  3. de bestelling betreft producten en/of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd;
  4. de bestelling betreft producten en/of diensten waarvan de levering op uw verzoek of met uw instemming is begonnen voordat de wettelijke bedenktijd is verstreken.

Artikel 5 Bezorging en levering

 1. Indien dit is overeengekomen zal Petit gâteau de bestelling bezorgen op het door de Klant opgegeven adres. De Klant staat ervoor in dat het opgegeven adres volledig en correct is. Fouten in het bezorgadres zijn voor rekening en risico van de Klant.
 2. Bezorging vindt plaats op het door Petit gâteau aangegeven tijdstip. De Klant dient ervoor te zorgen dat er iemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen. Petit gâteau zal bij afwezigheid de bestelling niet afgeven op een ander (naburig) adres en mee terugnemen naar de winkel, tenzij de Klant uitdrukkelijk heeft aangegeven op welk adres de bestelling (ook) kan worden achtergelaten. Indien de bestelling is teruggenomen naar de winkel wordt de Klant verzocht de bestelling daar af te halen, tenzij er een nieuwe schriftelijke afspraak is gemaakt voor een ander bezorgmoment. De (extra) bezorgkosten zijn voor rekening van de Klant. Petit gâteau is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor mogelijk kwaliteitsverlies bij een herhaalde bezorging.
 3. Petit gâteau spant zich tot het uiterste in om de bestelling op tijd af te leveren, maar kan dit – bijvoorbeeld door verkeers- of weersomstandigheden – nooit garanderen. Overschrijding van de levertijden geven de Klant nooit enig recht op schadevergoeding of compensatie en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Het in lid 2 en 3 bepaalde is ook van toepassing op bezorging door derden die daarvoor door ons zijn ingeschakeld.
 5. Indien de bestelling patisserie of andere bederfelijke waar omvat, dient de Klant de bestelling terstond te inspecteren. Indien de bestelling naar het oordeel van de Klant niet volledig of correct is, dient de Klant ons zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 uur na het tijdstip van bezorging, per e-mail (bonjour@petitgateau.nl) dan wel telefonisch (020-3731585) te informeren. Wij zullen de klacht dan terstond behandelen. Bij te late kennisgeving wordt de Klant geacht de bestelling onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

Artikel 6 Betaling

 1. Producten worden geleverd tegen de prijzen die op het moment van het bevestigen van de bestelling door ons bekend zijn gemaakt. Petit gâteau zal de prijs van de bestelling dan niet meer wijzigen, tenzij dit voortvloeit uit wijziging van de bestelling zelf.
 2. Betaling van bestellingen van producten via onze website geschiedt terstond middels de door ons aangeboden online betaalsystemen.
 3. In het geval van diensten geschiedt betaling op factuurbasis met een betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening van de factuur. Petit gâteau heeft het recht om in het geval van diensten een voorschotbetaling te verlangen van ten hoogste 50% van de factuurprijs.
 4. In geval van niet (tijdige) betaling van het voorschot dan wel de overeengekomen prijs heeft Petit gâteau het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de Klant het verschuldigde volledig heeft voldaan. Als de Klant, ook nadat Petit gâteau de Klant heeft verzocht de (voorschot)betaling alsnog te verrichten, nalaat te betalen, dan heeft Petit gâteau het recht om de overeenkomst te ontbinden en zo mogelijk schadevergoeding te vorderen. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 7 Annulering

 1. Bestellingen van patisserie via onze website kunnen tot 24 uur voor het gewenste levertijdstip worden geannuleerd. Masterclasses kunt u tot 14 dagen van te voren annuleren. U kunt annuleren via bonjour@petitgateau.nl dan wel telefonisch (020-3371585). De annulering wordt schriftelijk door ons bevestigd op het door u gebruikte dan wel aangegeven mailadres.
 2. Bij te late annulering heeft Petit gâteau het recht de volledige overeengekomen prijs dan wel de reeds gemaakte kosten in rekening te brengen, dit ter keuze van Petit gâteau.
 3. Voor Klanten die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf geldt tevens het bepaalde in artikel 4 (herroeping).

Artikel 8 Klantgegevens

 1. Voor het aannemen en afhandelen van bestellingen verwerken wij diverse gegevens, waaronder persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het verwerken van deze klantgegevens is noodzakelijk voor het correct uitvoeren van de overeenkomst die wij met u gesloten hebben.
 2. Om u te informeren wat wij met uw klantgegevens doen hebben wij een privacy statement op gesteld, die u kunt vinden op onze website. In dit privacy statement vindt u tevens informatie over de manier waarop wij omgaan met (in dit geval: digitale) cookies. Ook kunt u daar lezen welke rechten u heeft met betrekking tot de klantgegevens die wij van u verwerken.
 3. Om er zeker van te zijn dat ons privacybeleid altijd actueel is, wordt ons privacy statement geregeld herzien. We raden u dan ook aan deze van tijd tot tijd door te nemen.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Op het logo en de handelsnaam, alsmede op de afbeeldingen, teksten, geluidsfragmenten, audiovisuele uitingen en programmatuur zoals gebruikt op onze website dan wel op of bij onze producten en diensten, rusten intellectuele eigendomsrechten die toekomen aan Petit gâteau dan wel aan bedrijven die Petit gâteau daarvoor een licentie hebben verleend. De Klant heeft niet het recht om dit materiaal te gebruiken, tenzij Petit gâteau (of de betreffende licentiegever) daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend of dit is toegestaan op grond van de wet.
 2. Toestemming voor het gebruik van materiaal waarop wij intellectuele eigendomsrechten hebben kan uitsluitend schriftelijk worden gevraagd en wordt ook altijd schriftelijk verleend. Petit gâteau kan deze toestemming weigeren dan wel daaraan voorwaarden verbinden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Petit gâteau is in alle gevallen beperkt tot het maximumbedrag waarvoor Petit gâteau in het betreffende geval is verzekerd.
 2. Petit gâteau is in geval van schade uitsluitend aansprakelijk voor schade indien die schade is ontstaan als het rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van haar verplichtingen, dan wel als er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van Petit gâteau. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals gederfde winst of inkomen, desinvestering, verlies aan goodwill, teleurgestelde verwachtingen of andere immateriële schade, is uitgesloten.
 3. Petit gâteau is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder onder meer wordt verstaan werkstaking, ziekte, brand, wateroverlast, storingen bij of door middel van nutsvoorzieningen (water, elektriciteit en gastoevoer), transportproblemen, problemen bij leveranciers, weersomstandigheden, oproer dan wel (nood)maatregelen van overheidswege, van de NVWA, de politie of de brandweer.
 4. In het geval van het leveren van producten en/of diensten waarbij een gebruiksaanwijzing, instructie of waarschuwing hoort, is Petit gâteau nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet, niet correct of niet volledig opvolgen daarvan. De Klant vrijwaart Petit gâteau voor aanspraken van derden die schade lijden als gevolg van het niet (correct of volledig) opvolgen van de gebruiksaanwijzing, instructie of waarschuwing.
 5. De in dit artikel omschreven (beperking van de) aansprakelijkheid geldt ook voor door Petit gâteau in de arm genomen medewerkers, hulppersonen en externe dienstverleners, tenzij er sprake is van een persoonlijke, niet onder de verantwoordelijkheid van Petit gâteau vallende, aansprakelijkheid.

Artikel 11 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Indien u klachten heeft over onze producten of dienstverlening dan vragen wij u allereerst contact met ons op te nemen om te zien of we tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen.
 2. Mocht u dit niet willen of er kan geen gemeenschappelijke oplossing worden bereikt, dan kunt u uw geschil voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.
 3. Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn laatstelijk vastgesteld op 31-01-2022 en kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden Petit gâteau”.

Scroll naar boven